TICKETS

November, ALL

Nov 1st, 2020

MEIJI YASUDA J2 League / 30th Sec
13:04SUNAL
MATSUMVSYAMAGU
 • Buy Ticket
14:03Tochigi.G
TOCHIGVSKOFU
 • Buy Ticket
14:03NACK5.S
OMIYAVSRYUKYU
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSTOKY-V
 • Buy Ticket
14:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSKITAKY
 • Buy Ticket
14:03SANGA S
KYOTOVSYAMAGA
 • Buy Ticket
14:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSCHIBA
 • Buy Ticket
14:03trasta
NAGASAVSMITO
 • Buy Ticket
15:03Yamaha
IWATAVSFUKUOK
 • Buy Ticket
16:03Machida GION S.
MACHIDVSEHIME
 • Buy Ticket
18:03Shoda.S
GUNMAVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Nov 3rd, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 26th Sec
13:03EKI.S
TOSUVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:03Todoroki
KAWA-FVSSAPPOR
 • Buy Ticket
14:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSG-OSAK
 • Buy Ticket
15:03IAI.S
SHIMIZVSKOBE
 • Buy Ticket
16:03NHK SPRING .F
YK-FCVSOITA
 • Buy Ticket
17:03EDION Stadium.H
HIROSHVSURAWA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 31st Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSKASHIM
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 25th Sec
13:03Prifoods.S
HACHINVSKUMAMO
 • Buy Ticket
13:03SOYU.S
AKITAVSSANUKI
 • Buy Ticket
13:03GION STADIUM
SAGAMIVSFUJIED
 • Buy Ticket
13:03Ashitaka
NUMAZUVSTOTTOR
 • Buy Ticket
13:03YUMESTA
IMABAVSGO23
 • Buy Ticket
14:03Kitakami
IWATEVSFUKUSH
 • Buy Ticket
14:03Toyama
TOYAMAVSKAGOSH
 • Buy Ticket

Nov 4th, 2020

MEIJI YASUDA J2 League / 31st Sec
18:03AJI FIELD NISHI
TOKY-VVSKANAZA
 • Buy Ticket
19:03ND.S
YAMAGAVSNIIGAT
 • Buy Ticket
19:03K's denki.S
MITOVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03Fukuda.A
CHIBAVSEHIME
 • Buy Ticket
19:03Yamanashibank.S
KOFUVSRYUKYU
 • Buy Ticket
19:03SUNAL
MATSUMVSTOCHIG
 • Buy Ticket
19:03SANGA S
KYOTOVSOKAYAM
 • Buy Ticket
19:03Me-Life Stadium
YAMAGUVSGUNMA
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSIWATA
 • Buy Ticket
19:03MIKUNI.S
KITAKYVSOMIYA
 • Buy Ticket
19:03trasta
NAGASAVSMACHID
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 25th Sec
19:03NHK SPRING .F
YSCCVSGIFU
 • Buy Ticket
19:03YANMAR STADIUM
CO23VSNAGANO
 • Buy Ticket

Nov 7th, 2020

MEIJI YASUDA J2 League / 32nd Sec
16:03Ajinomoto
TOKY-VVSTOKUSH
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 26th Sec
16:00Shiranami Sta
KAGOSHVSKUMAMO
 • Buy Ticket

Nov 8th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
13:03Yurtec.S
SENDAIVSTOSU
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSKOBE
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 32nd Sec
14:03Tochigi.G
TOCHIGVSKYOTO
 • Buy Ticket
14:03NACK5.S
OMIYAVSKOFU
 • Buy Ticket
14:03Fukuda.A
CHIBAVSYAMAGA
 • Buy Ticket
14:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSKITAKY
 • Buy Ticket
14:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSMITO
 • Buy Ticket
14:03Yamaha
IWATAVSEHIME
 • Buy Ticket
14:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSMACHID
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSMATSUM
 • Buy Ticket
16:03Tapic Stadium
RYUKYUVSYAMAGU
 • Buy Ticket
19:03Shoda.S
GUNMAVSNAGASA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 26th Sec
13:03Kitakami
IWATEVSHACHIN
 • Buy Ticket
13:03TOHO S.
FUKUSHVSSAGAMI
 • Buy Ticket
13:03Fujieda.S
FUJIEDVSIMABA
 • Buy Ticket
13:03Axis
TOTTORVSYSCC
 • Buy Ticket
14:03Nagano U
NAGANOVSAKITA
 • Buy Ticket
14:03Nagaragawa
GIFUVSTOYAMA
 • Buy Ticket
14:03Pana.S
GO23VSSANUKI
 • Buy Ticket
14:03YANMAR STADIUM
CO23VSNUMAZU
 • Buy Ticket

Nov 11th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSNAGOYA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 26th Sec
19:33LemonSHiratsuka
SHONANVSYK-FM
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 32nd Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSKOBE
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 33rd Sec
19:03Ajinomoto
F-TOKYVSSAPPOR
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 33rd Sec
19:03ND.S
YAMAGAVSOMIYA
 • Buy Ticket
19:03Machida GION S.
MACHIDVSYAMAGU
 • Buy Ticket
19:04Yamanashibank.S
KOFUVSMITO
 • Buy Ticket
19:03SUNAL
MATSUMVSCHIBA
 • Buy Ticket
19:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSGUNMA
 • Buy Ticket
19:03SANGA S
KYOTOVSTOKY-V
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSTOCHIG
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSRYUKYU
 • Buy Ticket
19:03MIKUNI.S
KITAKYVSEHIME
 • Buy Ticket
19:03trasta
NAGASAVSOKAYAM
 • Buy Ticket
19:33Yamaha
IWATAVSNIIGAT
 • Buy Ticket
EMPERORS CUP / 3rd Round
19:00Pikara Stadium
KOCHIVSTOKU-CE
 • Buy Ticket

Nov 13th, 2020

MEIJI YASUDA J3 League / 27th Sec
19:03GION STADIUM
SAGAMIVSCO23
 • Buy Ticket

Nov 14th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSTOSU
 • Buy Ticket
14:03IAI.S
SHIMIZVSC-OSAK
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSYK-FC
 • Buy Ticket
15:03Pana.S
G-OSAKVSSENDAI
 • Buy Ticket
16:03Nissan.S
YK-FMVSURAWA
 • Buy Ticket
17:03Kashima
KASHIMVSKAWA-F
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 27th Sec
13:03SOYU.S
AKITAVSGIFU
 • Buy Ticket
13:03CHUSTA
TOTTORVSIWATE
 • Buy Ticket
13:03YUMESTA
IMABAVSYSCC
 • Buy Ticket
14:03Toyama
TOYAMAVSFUKUSH
 • Buy Ticket
14:02EGAO K Stadium
KUMAMOVSFUJIED
 • Buy Ticket

Nov 15th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
14:03NOEVIR.S
KOBEVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:03Toyota.S
NAGOYAVSF-TOKY
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 34th Sec
13:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSIWATA
 • Buy Ticket
14:03ND.S
YAMAGAVSTOKUSH
 • Buy Ticket
14:03K's denki.S
MITOVSKYOTO
 • Buy Ticket
14:03NACK5.S
OMIYAVSKANAZA
 • Buy Ticket
14:03Machida GION S.
MACHIDVSMATSUM
 • Buy Ticket
14:04DENKA BIG SWAN
NIIGATVSCHIBA
 • Buy Ticket
14:03Me-Life Stadium
YAMAGUVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03trasta
NAGASAVSRYUKYU
 • Buy Ticket
15:04MIKUNI.S
KITAKYVSTOCHIG
 • Buy Ticket
19:33Shoda.S
GUNMAVSTOKY-V
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 27th Sec
13:03Prifoods.S
HACHINVSGO23
 • Buy Ticket
13:03Ashitaka
NUMAZUVSKAGOSH
 • Buy Ticket
13:03Pikara Stadium
SANUKIVSNAGANO
 • Buy Ticket

Nov 18th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
19:03Todoroki
KAWA-FVSYK-FM
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 31st Sec
18:03NOEVIR.S
KOBEVSURAWA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 32nd Sec
19:03Yurtec.S
SENDAIVSF-TOKY
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 28th Sec
13:03Prifoods.S
HACHINVSTOYAMA
 • Buy Ticket
13:03IWAGIN.S
IWATEVSSAGAMI
 • Buy Ticket
13:03TOHO S.
FUKUSHVSYSCC
 • Buy Ticket
17:03Fujieda.S
FUJIEDVSNUMAZU
 • Buy Ticket
19:03Nagano U
NAGANOVSTOTTOR
 • Buy Ticket
19:03Nagaragawa
GIFUVSCO23
 • Buy Ticket
19:03Pikara Stadium
SANUKIVSKAGOSH
 • Buy Ticket
19:03EGAO K Stadium
KUMAMOVSIMABA
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
GO23VSAKITA
 • Buy Ticket

Nov 21st, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKAWA-F
 • Buy Ticket
15:03Yurtec.S
SENDAIVSKASHIM
 • Buy Ticket
15:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSTOSU
 • Buy Ticket
16:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSHIROSH
 • Buy Ticket
17:03Toyota.S
NAGOYAVSSHONAN
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 35th Sec
14:03NACK5.S
OMIYAVSMACHID
 • Buy Ticket
14:03Fukuda.A
CHIBAVSNAGASA
 • Buy Ticket
14:03Yamanashibank.S
KOFUVSIWATA
 • Buy Ticket
14:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSNIIGAT
 • Buy Ticket
14:03SANGA S
KYOTOVSTOKUSH
 • Buy Ticket
14:03Ningineer.S
EHIMEVSGUNMA
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSYAMAGA
 • Buy Ticket
15:03SUNAL
MATSUMVSOKAYAM
 • Buy Ticket
16:03Tapic Stadium
RYUKYUVSKITAKY
 • Buy Ticket
18:05Tochigi.G
TOCHIGVSMITO
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 29th Sec
15:03Nagaragawa
GIFUVSFUJIED
 • Buy Ticket

Nov 22nd, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
16:03Saitama.S
URAWAVSG-OSAK
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 35th Sec
14:03Ajinomoto
TOKY-VVSYAMAGU
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 29th Sec
13:03SOYU.S
AKITAVSTOYAMA
 • Buy Ticket
13:03NHK SPRING .F
YSCCVSSANUKI
 • Buy Ticket
13:03Ashitaka
NUMAZUVSNAGANO
 • Buy Ticket
13:03CHUSTA
TOTTORVSHACHIN
 • Buy Ticket
13:03YUMESTA
IMABAVSFUKUSH
 • Buy Ticket
13:03Shiranami Sta
KAGOSHVSSAGAMI
 • Buy Ticket
14:03Pana.S
GO23VSIWATE
 • Buy Ticket
14:03YANMAR STADIUM
CO23VSKUMAMO
 • Buy Ticket

Nov 25th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 29th Sec
18:33Todoroki
KAWA-FVSG-OSAK
 • Buy Ticket
19:03Kashima
KASHIMVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSC-OSAK
 • Buy Ticket
19:33LemonSHiratsuka
SHONANVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:33EKI.S
TOSUVSSENDAI
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 36th Sec
18:03AJI FIELD NISHI
TOKY-VVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03ND.S
YAMAGAVSKANAZA
 • Buy Ticket
19:03K's denki.S
MITOVSKITAKY
 • Buy Ticket
19:03Shoda.S
GUNMAVSOMIYA
 • Buy Ticket
19:03DENKA BIG SWAN
NIIGATVSEHIME
 • Buy Ticket
19:03SANGA S
KYOTOVSKOFU
 • Buy Ticket
19:03CITY LIGHT S.
OKAYAMVSTOCHIG
 • Buy Ticket
19:03Me-Life Stadium
YAMAGUVSCHIBA
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSMACHID
 • Buy Ticket
19:03trasta
NAGASAVSMATSUM
 • Buy Ticket
19:33Yamaha
IWATAVSRYUKYU
 • Buy Ticket

Nov 28th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
14:00Paloma Mizuho
NAGOYAVSOITA
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSAPPOR
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 37th Sec
14:03trasta
NAGASAVSNIIGAT
 • Buy Ticket
15:03MIKUNI.S
KITAKYVSOKAYAM
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 30th Sec
13:03Fujieda.S
FUJIEDVSGO23
 • Buy Ticket
13:03Pikara Stadium
SANUKIVSGIFU
 • Buy Ticket
17:03GION STADIUM
SAGAMIVSTOTTOR
 • Buy Ticket

Nov 29th, 2020

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
14:03IAI.S
SHIMIZVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03Kashima
KASHIMVSURAWA
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket
17:03Pana.S
G-OSAKVSTOSU
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J2 League / 37th Sec
13:03Tapic Stadium
RYUKYUVSTOKY-V
 • Buy Ticket
14:03Fukuda.A
CHIBAVSIWATA
 • Buy Ticket
14:04SUNAL
MATSUMVSKYOTO
 • Buy Ticket
14:03Ishikawaseibu.S
KANAZAVSTOKUSH
 • Buy Ticket
14:03Ningineer.S
EHIMEVSMITO
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSOMIYA
 • Buy Ticket
16:03Tochigi.G
TOCHIGVSYAMAGU
 • Buy Ticket
16:03Machida GION S.
MACHIDVSGUNMA
 • Buy Ticket
16:03Yamanashibank.S
KOFUVSYAMAGA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J3 League / 30th Sec
13:03Prifoods.S
HACHINVSYSCC
 • Buy Ticket
13:03Kitakami
IWATEVSKAGOSH
 • Buy Ticket
13:03TOHO S.
FUKUSHVSNUMAZU
 • Buy Ticket
14:03Nagano U
NAGANOVSIMABA
 • Buy Ticket
14:03Toyama
TOYAMAVSCO23
 • Buy Ticket
15:03EGAO K Stadium
KUMAMOVSAKITA
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account