TICKETS

MEIJI YASUDA J1 League

Feb 26th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 1st Sec
18:04Todoroki
KAWA-FVSYK-FM
 • Buy Ticket

Feb 27th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 1st Sec
14:00Sapporo.D
SAPPORVSYK-FC
 • Buy Ticket
14:00Saitama.S
URAWAVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03SHOWA DENKO.D
OITAVSTOKUSH
 • Buy Ticket
15:03Kashima
KASHIMVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSTOSU
 • Buy Ticket
16:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSKASHIW
 • Buy Ticket
17:03NOEVIR.S
KOBEVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Feb 28th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 1st Sec
13:05BEST-STA
FUKUOKVSNAGOYA
 • Buy Ticket

Mar 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
18:03Todoroki
KAWA-FVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Mar 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 2nd Sec
14:04Yurtec.S
SENDAIVSKAWA-F
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSC-OSAK
 • Buy Ticket
14:03IAI.S
SHIMIZVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKOBE
 • Buy Ticket
15:03NHK SPRING .F
YK-FCVSOITA
 • Buy Ticket
15:03EKI.S
TOSUVSURAWA
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSSHONAN
 • Buy Ticket
16:03Toyota.S
NAGOYAVSSAPPOR
 • Buy Ticket

Mar 7th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 2nd Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSHIROSH
 • Buy Ticket

Mar 10th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 3rd Sec
18:03BEST-STA
FUKUOKVSYK-FM
 • Buy Ticket
18:01SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSNAGOYA
 • Buy Ticket
18:03Ajinomoto
F-TOKYVSKOBE
 • Buy Ticket
18:03Saitama.S
URAWAVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03Kashima
KASHIMVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:03Todoroki
KAWA-FVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:04EKI.S
TOSUVSSENDAI
 • Buy Ticket

Mar 13th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 4th Sec
14:01POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSFUKUOK
 • Buy Ticket
16:00NHK SPRING .F
YK-FCVSC-OSAK
 • Buy Ticket
16:03Kashima
KASHIMVSHIROSH
 • Buy Ticket
16:03LemonSHiratsuka
SHONANVSSENDAI
 • Buy Ticket
17:33Todoroki
KAWA-FVSKASHIW
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSNAGOYA
 • Buy Ticket

Mar 14th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 4th Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSURAWA
 • Buy Ticket
14:03IAI.S
SHIMIZVSTOSU
 • Buy Ticket
15:03SHOWA DENKO.D
OITAVSF-TOKY
 • Buy Ticket

Mar 17th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 5th Sec
18:01Ajinomoto
F-TOKYVSSHONAN
 • Buy Ticket
18:04Saitama.S
URAWAVSSAPPOR
 • Buy Ticket
18:03BEST-STA
FUKUOKVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03NOEVIR.S
KOBEVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03Toyota.S
NAGOYAVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FMVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSOITA
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSKASHIW
 • Buy Ticket

Mar 20th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 6th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSKOBE
 • Buy Ticket

Mar 21st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 6th Sec
13:03Ajinomoto
F-TOKYVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSYK-FC
 • Buy Ticket
14:03EKI.S
TOSUVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03SHOWA DENKO.D
OITAVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:04Saitama.S
URAWAVSKAWA-F
 • Buy Ticket
15:01LemonSHiratsuka
SHONANVSC-OSAK
 • Buy Ticket
16:03Kashima
KASHIMVSNAGOYA
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Apr 2nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
19:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSTOSU
 • Buy Ticket

Apr 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSSHONAN
 • Buy Ticket
14:03Yurtec.S
SENDAIVSKOBE
 • Buy Ticket
14:03Toyota.S
NAGOYAVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSG-OSAK
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:04Saitama.S
URAWAVSKASHIM
 • Buy Ticket
17:03NHK SPRING .F
YK-FCVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:01Todoroki
KAWA-FVSOITA
 • Buy Ticket

Apr 4th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 7th Sec
14:03IAI.S
SHIMIZVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Apr 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 8th Sec
19:03Nissan.S
YK-FMVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Apr 7th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 8th Sec
19:01Kashima
KASHIMVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03Ajinomoto
F-TOKYVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:03Todoroki
KAWA-FVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:02IAI.S
SHIMIZVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
G-OSAKVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03NOEVIR.S
KOBEVSOITA
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSSENDAI
 • Buy Ticket

Apr 10th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSFUKUOK
 • Buy Ticket

Apr 11th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 9th Sec
13:08Sapporo.D
SAPPORVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:04Yurtec.S
SENDAIVSYK-FM
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSKAWA-F
 • Buy Ticket
15:03EKI.S
TOSUVSYK-FC
 • Buy Ticket
15:03SHOWA DENKO.D
OITAVSNAGOYA
 • Buy Ticket
16:01Saitama.S
URAWAVSTOKUSH
 • Buy Ticket
17:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSG-OSAK
 • Buy Ticket
17:03NOEVIR.S
KOBEVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Apr 14th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
18:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSG-OSAK
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 19th Sec
19:03Todoroki
KAWA-FVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:33Toyota.S
NAGOYAVSHIROSH
 • Buy Ticket

Apr 16th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
19:03Sapporo.D
SAPPORVSYK-FM
 • Buy Ticket

Apr 17th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
14:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:01SHOWA DENKO.D
OITAVSKASHIW
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKOBE
 • Buy Ticket

Apr 18th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 10th Sec
14:03Todoroki
KAWA-FVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSTOSU
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSURAWA
 • Buy Ticket
17:03Pana.S
G-OSAKVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Apr 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
19:33Toyota.S
NAGOYAVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Apr 24th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
13:03Atsubetsu
SAPPORVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSTOSU
 • Buy Ticket
14:01Nissan.S
YK-FMVSYK-FC
 • Buy Ticket
14:03EDION Stadium.H
HIROSHVSFUKUOK
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSTOKUSH
 • Buy Ticket
17:03Kashima
KASHIMVSKOBE
 • Buy Ticket

Apr 25th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 11th Sec
14:03IAI.S
SHIMIZVSSHONAN
 • Buy Ticket
16:03Saitama.S
URAWAVSOITA
 • Buy Ticket

Apr 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
15:03Toyota.S
NAGOYAVSKAWA-F
 • Buy Ticket

May 1st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 12th Sec
14:03Yurtec.S
SENDAIVSKASHIW
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSYK-FM
 • Buy Ticket
14:01BEST-STA
FUKUOKVSURAWA
 • Buy Ticket
15:03NOEVIR.S
KOBEVSHIROSH
 • Buy Ticket
16:03EKI.S
TOSUVSTOKUSH
 • Buy Ticket
17:33NHK SPRING .F
YK-FCVSKASHIM
 • Buy Ticket

May 2nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 12th Sec
14:03SHOWA DENKO.D
OITAVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSG-OSAK
 • Buy Ticket

May 4th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 12th Sec
15:03Todoroki
KAWA-FVSNAGOYA
 • Buy Ticket

May 8th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 13th Sec
14:03EKI.S
TOSUVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:03Toyota.S
NAGOYAVSC-OSAK
 • Buy Ticket
18:03Pana.S
G-OSAKVSKAWA-F
 • Buy Ticket

May 9th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 13th Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSKOBE
 • Buy Ticket
14:03IAI.S
SHIMIZVSYK-FC
 • Buy Ticket
14:03BEST-STA
FUKUOKVSKASHIW
 • Buy Ticket
15:03LemonSHiratsuka
SHONANVSOITA
 • Buy Ticket
15:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSSAPPOR
 • Buy Ticket
16:03Saitama.S
URAWAVSSENDAI
 • Buy Ticket
17:01Kashima
KASHIMVSF-TOKY
 • Buy Ticket

May 12th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 20th Sec
18:03Pana.S
G-OSAKVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03Todoroki
KAWA-FVSSENDAI
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
19:03Toyota.S
NAGOYAVSKASHIM
 • Buy Ticket

May 15th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 14th Sec
14:03Yurtec.S
SENDAIVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:03IAI.S
SHIMIZVSNAGOYA
 • Buy Ticket
15:03Kashima
KASHIMVSYK-FM
 • Buy Ticket
16:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSF-TOKY
 • Buy Ticket
16:04EDION Stadium.H
HIROSHVSTOKUSH
 • Buy Ticket
16:03SHOWA DENKO.D
OITAVSTOSU
 • Buy Ticket
16:01NOEVIR.S
KOBEVSC-OSAK
 • Buy Ticket
17:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSHONAN
 • Buy Ticket

May 16th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 14th Sec
15:03Todoroki
KAWA-FVSSAPPOR
 • Buy Ticket
17:03Pana.S
G-OSAKVSURAWA
 • Buy Ticket

May 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 15th Sec
14:00Sapporo.D
SAPPORVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:03Yurtec.S
SENDAIVSOITA
 • Buy Ticket
14:03EKI.S
TOSUVSKASHIM
 • Buy Ticket
15:03Todoroki
KAWA-FVSYK-FC
 • Buy Ticket
16:04Saitama.S
URAWAVSKOBE
 • Buy Ticket
17:03Nissan.S
YK-FMVSKASHIW
 • Buy Ticket
17:03BEST-STA
FUKUOKVSSHONAN
 • Buy Ticket
18:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:01Ajinomoto
F-TOKYVSG-OSAK
 • Buy Ticket

May 23rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 15th Sec
15:03YANMAR STADIUM
C-OSAKVSHIROSH
 • Buy Ticket

May 26th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 16th Sec
19:05Sapporo.D
SAPPORVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03Kashima
KASHIMVSC-OSAK
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKOBE
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:01EDION Stadium.H
HIROSHVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03IAI.S
SHIMIZVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03Toyota.S
NAGOYAVSSENDAI
 • Buy Ticket

May 27th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 16th Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSTOKUSH
 • Buy Ticket

May 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 17th Sec
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSSAPPOR
 • Buy Ticket

May 30th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 17th Sec
13:03Nissan.S
YK-FMVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:03Ajinomoto
F-TOKYVSHIROSH
 • Buy Ticket
14:03NOEVIR.S
KOBEVSTOSU
 • Buy Ticket
15:03Yurtec.S
SENDAIVSC-OSAK
 • Buy Ticket
15:04POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:03SHOWA DENKO.D
OITAVSFUKUOK
 • Buy Ticket
17:03Pana.S
G-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket
18:04Saitama.S
URAWAVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:01Todoroki
KAWA-FVSKASHIM
 • Buy Ticket

Jun 2nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 19th Sec
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSG-OSAK
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Jun 19th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
13:03BEST-STA
FUKUOKVSKOBE
 • Buy Ticket
14:03Atsubetsu
SAPPORVSOITA
 • Buy Ticket
18:01NHK SPRING .F
YK-FCVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSKASHIW
 • Buy Ticket

Jun 20th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
17:03Kashima
KASHIMVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:04Saitama.S
URAWAVSSHONAN
 • Buy Ticket

Jun 23rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 19th Sec
18:03NOEVIR.S
KOBEVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSURAWA
 • Buy Ticket
19:01NHK SPRING .F
YK-FMVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKASHIM
 • Buy Ticket

Jun 27th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 20th Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FCVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
18:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSYK-FM
 • Buy Ticket
18:33Kashima
KASHIMVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:01Saitama.S
URAWAVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03Ajinomoto
F-TOKYVSOITA
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKASHIW
 • Buy Ticket

Jul 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
18:03NOEVIR.S
KOBEVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSURAWA
 • Buy Ticket
19:01SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSTOSU
 • Buy Ticket

Jul 4th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
13:08Atsubetsu
SAPPORVSTOKUSH
 • Buy Ticket
18:03IAI.S
SHIMIZVSOITA
 • Buy Ticket

Jul 10th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FMVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSURAWA
 • Buy Ticket

Jul 11th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
18:03EDION Stadium.H
HIROSHVSYK-FC
 • Buy Ticket
18:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:01LemonSHiratsuka
SHONANVSF-TOKY
 • Buy Ticket

Jul 17th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
18:33IAI.S
SHIMIZVSKAWA-F
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 20th Sec
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSKOBE
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSNAGOYA
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
18:34BEST-STA
FUKUOKVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Jul 21st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 21st Sec
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSKOBE
 • Buy Ticket

Jul 24th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 2nd Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSKASHIM
 • Buy Ticket
MEIJI YASUDA J1 League / 22nd Sec
19:03EKI.S
TOSUVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Jul 27th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 3rd Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSOITA
 • Buy Ticket

Jul 30th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 4th Sec
18:03Atsubetsu
SAPPORVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 5th Sec
19:03Yurtec.S
SENDAIVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 6th Sec
19:03Pana.S
G-OSAKVSYK-FM
 • Buy Ticket

Aug 9th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 23rd Sec
15:03Sapporo.D
SAPPORVSURAWA
 • Buy Ticket
18:03NHK SPRING .F
YK-FCVSNAGOYA
 • Buy Ticket
18:03IAI.S
SHIMIZVSYK-FM
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSKASHIW
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:04POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSG-OSAK
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Aug 12th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 18th Sec
19:03NHK SPRING .F
YK-FMVSNAGOYA
 • Buy Ticket

Aug 13th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
19:03IAI.S
SHIMIZVSG-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 14th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
14:03Sapporo.D
SAPPORVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03Urawa Komaba
URAWAVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSKAWA-F
 • Buy Ticket

Aug 15th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FMVSOITA
 • Buy Ticket
18:03Toyota.S
NAGOYAVSSHONAN
 • Buy Ticket
18:33Kashima
KASHIMVSTOKUSH
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 21st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 25th Sec
18:03NHK SPRING .F
YK-FMVSSENDAI
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:01Pana.S
G-OSAKVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSSAPPOR
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSYK-FC
 • Buy Ticket

Aug 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 25th Sec
18:03Toyota.S
NAGOYAVSFUKUOK
 • Buy Ticket

Aug 25th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 26th Sec
19:03Atsubetsu
SAPPORVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:03Urawa Komaba
URAWAVSHIROSH
 • Buy Ticket
19:03NHK SPRING .F
YK-FCVSG-OSAK
 • Buy Ticket
19:03IAI.S
SHIMIZVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03SHOWA DENKO.D
OITAVSKOBE
 • Buy Ticket
19:03YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:03POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKASHIW
 • Buy Ticket

Aug 28th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
14:01Sapporo.D
SAPPORVSKAWA-F
 • Buy Ticket
18:03NOEVIR.S
KOBEVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:04Nissan.S
YK-FMVSKASHIM
 • Buy Ticket
19:03EDION Stadium.H
HIROSHVSOITA
 • Buy Ticket
19:03Pana.S
G-OSAKVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Aug 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 27th Sec
18:03Toyota.S
NAGOYAVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:03LemonSHiratsuka
SHONANVSURAWA
 • Buy Ticket
19:03Yurtec.S
SENDAIVSTOSU
 • Buy Ticket
19:03BEST-STA
FUKUOKVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Sep 5th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 24th Sec
18:03EDION Stadium.H
HIROSHVSKOBE
 • Buy Ticket

Sep 8th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 19th Sec
19:03Atsubetsu
SAPPORVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Sep 10th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
19:04Toyota.S
NAGOYAVSTOKUSH
 • Buy Ticket

Sep 11th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
18:04Kashima
KASHIMVSFUKUOK
 • Buy Ticket
18:04YODOKO STADIUM
C-OSAKVSSAPPOR
 • Buy Ticket
18:05NHK SPRING .F
YK-FCVSURAWA
 • Buy Ticket
18:34SHOWA DENKO.D
OITAVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:04EDION Stadium.H
HIROSHVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSSHIMIZ
 • Buy Ticket

Sep 12th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
18:33Pana.S
G-OSAKVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:04Ajinomoto
F-TOKYVSKASHIW
 • Buy Ticket

Sep 18th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 29th Sec
18:03Kashima
KASHIMVSG-OSAK
 • Buy Ticket
18:03SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSHIROSH
 • Buy Ticket
18:03LemonSHiratsuka
SHONANVSFUKUOK
 • Buy Ticket
18:03Kobe Univ
KOBEVSSAPPOR
 • Buy Ticket
18:33POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:04Saitama.S
URAWAVSC-OSAK
 • Buy Ticket
19:03Ajinomoto
F-TOKYVSYK-FC
 • Buy Ticket
19:01Toyota.S
NAGOYAVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:03IAI.S
SHIMIZVSSENDAI
 • Buy Ticket
19:03EKI.S
TOSUVSOITA
 • Buy Ticket

Sep 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 32nd Sec
19:00Kashima
KASHIMVSKAWA-F
 • Buy Ticket
19:00Ajinomoto
F-TOKYVSNAGOYA
 • Buy Ticket
19:00EDION Stadium.H
HIROSHVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Sep 24th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
19:00IAI.S
SHIMIZVSKOBE
 • Buy Ticket

Sep 25th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
14:00Yurtec.S
SENDAIVSTOKUSH
 • Buy Ticket
15:00Ajinomoto
F-TOKYVSURAWA
 • Buy Ticket
18:00NHK SPRING .F
YK-FCVSYK-FM
 • Buy Ticket
19:00BEST-STA
FUKUOKVSTOSU
 • Buy Ticket

Sep 26th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 30th Sec
13:00Sapporo.D
SAPPORVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:00YODOKO STADIUM
C-OSAKVSKASHIM
 • Buy Ticket
16:00Toyota.S
NAGOYAVSOITA
 • Buy Ticket
17:00Todoroki
KAWA-FVSSHONAN
 • Buy Ticket
19:00Pana.S
G-OSAKVSKASHIW
 • Buy Ticket

Sep 29th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 28th Sec
19:00Todoroki
KAWA-FVSKOBE
 • Buy Ticket

Oct 1st, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 31st Sec
19:00LemonSHiratsuka
SHONANVSYK-FM
 • Buy Ticket

Oct 2nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 31st Sec
13:30BEST-STA
FUKUOKVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
15:00NOEVIR.S
KOBEVSURAWA
 • Buy Ticket
16:00Kashima
KASHIMVSYK-FC
 • Buy Ticket
16:00SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSSENDAI
 • Buy Ticket
17:00Todoroki
KAWA-FVSF-TOKY
 • Buy Ticket
19:00Pana.S
G-OSAKVSSAPPOR
 • Buy Ticket

Oct 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 31st Sec
13:00POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSTOSU
 • Buy Ticket
15:00EDION Stadium.H
HIROSHVSNAGOYA
 • Buy Ticket
16:00SHOWA DENKO.D
OITAVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Oct 16th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 32nd Sec
14:00EKI.S
TOSUVSSHONAN
 • Buy Ticket
15:00Saitama.S
URAWAVSG-OSAK
 • Buy Ticket
15:00IAI.S
SHIMIZVSKASHIW
 • Buy Ticket
16:00NHK SPRING .F
YK-FCVSTOKUSH
 • Buy Ticket
16:00NOEVIR.S
KOBEVSFUKUOK
 • Buy Ticket
19:00Nissan.S
YK-FMVSSAPPOR
 • Buy Ticket

Oct 17th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 32nd Sec
14:00SHOWA DENKO.D
OITAVSSENDAI
 • Buy Ticket

Oct 22nd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 33rd Sec
19:30Saitama.S
URAWAVSKASHIW
 • Buy Ticket

Oct 23rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 33rd Sec
14:00Yurtec.S
SENDAIVSHIROSH
 • Buy Ticket
14:00Ajinomoto
F-TOKYVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:00POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSOITA
 • Buy Ticket
15:00LemonSHiratsuka
SHONANVSYK-FC
 • Buy Ticket
17:00Pana.S
G-OSAKVSTOSU
 • Buy Ticket

Oct 24th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 33rd Sec
14:00Sapporo.D
SAPPORVSFUKUOK
 • Buy Ticket
15:00Toyota.S
NAGOYAVSKOBE
 • Buy Ticket
17:00Todoroki
KAWA-FVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
19:00YODOKO STADIUM
C-OSAKVSYK-FM
 • Buy Ticket

Nov 3rd, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 34th Sec
13:05Todoroki
KAWA-FVSURAWA
 • Buy Ticket
13:05Nissan.S
YK-FMVSG-OSAK
 • Buy Ticket
14:00Ajinomoto
F-TOKYVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:00NHK SPRING .F
YK-FCVSTOSU
 • Buy Ticket
14:00POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSC-OSAK
 • Buy Ticket
15:00Toyota.S
NAGOYAVSKASHIW
 • Buy Ticket
15:00EDION Stadium.H
HIROSHVSKASHIM
 • Buy Ticket
15:00BEST-STA
FUKUOKVSOITA
 • Buy Ticket
16:00Undefined
SAPPORVSSHONAN
 • Buy Ticket
16:00NOEVIR.S
KOBEVSSENDAI
 • Buy Ticket

Nov 6th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 35th Sec
14:00IAI.S
SHIMIZVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:00NOEVIR.S
KOBEVSTOKUSH
 • Buy Ticket
16:00Nissan.S
YK-FMVSF-TOKY
 • Buy Ticket

Nov 7th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 35th Sec
14:00Yurtec.S
SENDAIVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:00Kashima
KASHIMVSURAWA
 • Buy Ticket
14:00EKI.S
TOSUVSKAWA-F
 • Buy Ticket
14:00SHOWA DENKO.D
OITAVSG-OSAK
 • Buy Ticket
15:00LemonSHiratsuka
SHONANVSHIROSH
 • Buy Ticket
15:00BEST-STA
FUKUOKVSYK-FC
 • Buy Ticket
16:00SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSC-OSAK
 • Buy Ticket

Nov 20th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 36th Sec
14:00Yurtec.S
SENDAIVSSHONAN
 • Buy Ticket
14:00Saitama.S
URAWAVSYK-FM
 • Buy Ticket
14:00Ajinomoto
F-TOKYVSTOKUSH
 • Buy Ticket
14:00Pana.S
G-OSAKVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:00YODOKO STADIUM
C-OSAKVSKAWA-F
 • Buy Ticket
14:00EKI.S
TOSUVSSAPPOR
 • Buy Ticket
15:00Kashima
KASHIMVSOITA
 • Buy Ticket
15:00NHK SPRING .F
YK-FCVSKOBE
 • Buy Ticket
15:00IAI.S
SHIMIZVSHIROSH
 • Buy Ticket
16:00SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSFUKUOK
 • Buy Ticket

Nov 27th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 37th Sec
14:00Sapporo.D
SAPPORVSKASHIW
 • Buy Ticket
14:00Kashima
KASHIMVSTOSU
 • Buy Ticket
14:00Saitama.S
URAWAVSSHIMIZ
 • Buy Ticket
14:00Todoroki
KAWA-FVSG-OSAK
 • Buy Ticket
14:00LemonSHiratsuka
SHONANVSTOKUSH
 • Buy Ticket
14:00YODOKO STADIUM
C-OSAKVSNAGOYA
 • Buy Ticket
14:00NOEVIR.S
KOBEVSYK-FM
 • Buy Ticket
14:00EDION Stadium.H
HIROSHVSF-TOKY
 • Buy Ticket
14:00BEST-STA
FUKUOKVSSENDAI
 • Buy Ticket
14:00SHOWA DENKO.D
OITAVSYK-FC
 • Buy Ticket

Dec 4th, 2021

MEIJI YASUDA J1 League / 38th Sec
14:00Yurtec.S
SENDAIVSKASHIM
 • Buy Ticket
14:00SANKYO Fkashiwa
KASHIWVSOITA
 • Buy Ticket
14:00Ajinomoto
F-TOKYVSFUKUOK
 • Buy Ticket
14:00Nissan.S
YK-FMVSKAWA-F
 • Buy Ticket
14:00NHK SPRING .F
YK-FCVSSAPPOR
 • Buy Ticket
14:00IAI.S
SHIMIZVSC-OSAK
 • Buy Ticket
14:00Toyota.S
NAGOYAVSURAWA
 • Buy Ticket
14:00Pana.S
G-OSAKVSSHONAN
 • Buy Ticket
14:00POCARI SWEAT.S
TOKUSHVSHIROSH
 • Buy Ticket
14:00EKI.S
TOSUVSKOBE
 • Buy Ticket
 • このエントリーをはてなブックマークに追加

LATEST Instagram Account